Danskopgaven i 2g -2007

 

Der findes 2 beskrivelser af faget dansk:

1                                  Læreplanen (=loven). I læreplanen for faget dansk står der ikke andet end at der skal skrives en opgave i 2g i dansk eller historie, eller begge disse fag. der henvises derefter til Bilag 4 – se nedenfor.

 

2                                  Vejledningen (forklaring af hvordan lovens skal forstås)

 

Køreplanen

 

Uge 11: (torsdag 15. marts. 2007)  du vælger om du vil skrive i historie eller dansk – eller begge fag og arbejder med opgaven under vejledning af din lærer.

Uge 15 (torsdag 14.april)  Problemformuleringen skal godkendes af din lærer.

Uge 17 : (26-27 april: skrivedage til dansk/historieopgaven).

 

3             Her er der lidt tips og idéer i hente:
                   Generelt:

-        skrivopgave.dk

-        Bibliotekernes netguide

Fagområder:

-        litteratursiden.dk (moderne skønlitterære forfattere)

-        Ædre litteratur: Arkiv for dansk litteratur - Kalliope

-        E-poke (Danske romaner før 1900)

-        Aviser : fx  Avisnet eller  Vidensbase om journalistik
Billedmedier –find inspiration i min hjemmeside for mediefag

-        Sproglinks – se under dansklinks(sprog)

-        Find yderligere inspiration via klassens hjemmeside og øvrige dansklinks

 

 

 

Bilag 4

Stx, juni 2006

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

1. Formål

1.1 I løbet af 2.g skal hver elev besvare en større skriftlig opgave (2.g-opgaven) i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag, jf. § 9.10.

1.2 Formålet med 2.g-opgaven er dels at styrke de faglige mål ved, at eleven i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af faglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne, dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at eleven med vægt på de fremstillingsmæsige og opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.

2. Valg af fag og område; vejledning

2.1 Den enkelte elev vælger selv det/de fag, som opgaven skrives i. Valget skal foretages senest 6 uger inden afleveringstidspunktet. Skolen fastlægger en procedure herfor.

2.2 Elevens faglærer/faglærere er vejleder/vejledere på opgaven.

2.3 I samråd med vejleder/vejledere skal eleven vælge område for opgaven. Området skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en forankring i undervisningen i faget/fagene og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof, samt at eleven ikke kan genanvende væsentlige dele af besvarelser af tidligere opgaver.

2.4 Eleven tilbydes vejledning med henblik på, at vejleder og elev i fællesskab indkredser en problemformulering inden for området. Problemformuleringen skal godkendes af vejlederen/vejlederne senest 2 uger inden afleveringstidspunktet. Skolen fastlægger en procedure herfor.

2.5 2.g-opgaven besvares individuelt. Elever kan vælge samme område, men skal i vejledningsforløbet have formuleret forskellige problemformuleringer.

2.6 Skolens lokaler, bibliotek samt øvrige undervisningsudstyr skal i videst muligt omfang være til rådighed for eleven i den periode, hvor besvarelsen udarbejdes.

3. Bedømmelsen

3.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren/-lærerne og er en faglig helhedsvurdering.

I bedømmelsen lægges vægt på:

         – emnebehandling, herunder dokumentation

         – anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder

         – fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste.

 

Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet.

Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene.

 

Fra vejledningen i dansk

3.2.3 2.g-opgaven i dansk (og historie)

I løbet af 2.g skal hver elev besvare en større skriftlig opgave (2.g-opgaven) i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgavens formål er i bekendtgørelsens bilag 4 formuleret som følger:

Formålet med 2.g-opgaven er dels at styrke de faglige mål ved, at eleven i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af faglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne,

dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at eleven med vægt på de fremstillingsmæssige og opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.

Det er tillige præciseret, at opgaven bedømmes internt, og at: ”Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene.”

2.g-opgaven defineres som en opgave af et vist stort omfang og med faglig teoretisk og metodisk tyngde. Den skal tillægges elevtid i overensstemmelse hermed og af en sådan størrelse, at opgaven fagligt lever op til ovenstående formål og med rette kan siges at indgå som et væsentligt led i forhold til at forberede eleverne til udarbejdelsen af større skriftlige opgaver, herunder studieretningsprojektet.

Hvis eleven vælger at skrive en tværfaglig opgave, skal teorier og metoder fra begge fag indgå i opgaven. Ved inddragelse af f.eks. litterære værker i en tværfaglig opgave skal således både tekstanalyse og teori og metode til analyse af historiske problemstillinger i litteraturen tages i anvendelse. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at danskdelen består i en temamæssig illustration af de historiske begivenheder.

Vælger eleven en tværfaglig opgave, kan f.eks. følgende emner tjene til inspiration:

           - Sagaer og vikingetid

           - Barok og enevælde

           - Holberg og oplysningstid

           - Nationalromantik og dannelse af national identitet i 1800-tallet

           - Det folkelige gennembrud i litteratur og samfund

           - Pontoppidans novellesamling Skyer og provisorietiden i Danmark

           - Modernisme og velfærdsstat

           - Den historiske roman som genre

           - Massekommunikation/historieformidling

 

Skolen fastlægger en dato for aflevering af opgaven og fastlægger i det hele taget rammerne for arbejdet med opgaven. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en tidsplan med terminer for aflevering af f.eks. områdeangivelse, udkast til litteraturliste, disposition og endelig problemformulering. Op til afleveringstidspunktet vil det endvidere være formålstjenligt, at skolen afsætter 2-3 undervisningsfri dage til udarbejdelse af opgaven.

Efter valg af fag beslutter eleven efter samråd med vejlederen sig for et område for opgaven. Området skal have tilknytning til undervisningen i faget, men samtidig skal vejlederen sikre, at det er afgrænset på en sådan måde, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof, og at eleven ikke kan genanvende tidligere opgavebesvarelser. I forhold til dansk betyder dette f.eks., at tekster fra forfatterskaber, der tidligere har været inddraget i skriftlige opgaver, normalt ikke kan behandles i elevens 2.g-opgave. Flere elever kan skrive inden for samme område, men der skal udformes forskellige problemformuleringer for hver elev.

Elev og lærer udarbejder i fællesskab en problemformulering. Problemformuleringen skal lægge op til et bredt udsnit af taksonomiske niveauer, herunder et analytisk, et fortolkningsmæssigt og et perspektiverende niveau. Det kan være en god læreproces for eleven at udarbejde udkast til problemformulering som udgangspunkt for en drøftelse af den endelige problemformulering. Da arbejdet med opgaven foregår uden for uddannelsestiden, vil det ligeledes være hensigtsmæssigt, at skolen i den periode, eleverne arbejder med opgaven, fastlægger et tilstrækkeligt antal skemapositioner til opgavevejledning.

Skolen bør i starten af forløbet – gerne før eleven har valgt fag – sikre, at eleverne modtager en fælles introduktion til opgaven. Introduktionen kan fokusere på de rent håndværksmæssige elementer i opgaveskrivningen, f.eks. litteratursøgning, notatteknik, noteangivelser, opstilling af litteraturliste samt organiseringen af arbejdet med en større skriftlig opgave, herunder en beskrivelse af de taksonomiske niveauer, som opgaven skal indeholde. Herudover skal skolen sikre, at eleven har adgang til litteratursøgning, hvilket bl.a. vil sige it-udstyr, der skønnes nødvendigt for arbejdet med opgaven samt adgang til skolens bibliotek og bogudlån og oplysninger om skolens adgangskoder til diverse informations- og materialebaser.

I vurderingen af besvarelsen bør der lægges vægt på elevens faglige teoretiske indsigt og metodiske færdigheder, herunder evnen til at formidle en faglig problemstilling veldokumenteret, struktureret og med klart fokus. Eleven skal bl.a. argumentere fagligt for sine pointer, herunder kunne dokumentere gennem teksthenvisninger. Besvarelsen skal endvidere afspejle, at eleven er i stand til at opfylde formelle opgavetekniske krav som korrekt brug af noteapparat, litteraturhenvisninger, angivelse af citater samt udarbejdelse af litteraturliste, indholdsfortegnelse, forside og sidetal. Der bør ligeledes lægges vægt på, om eleven har disponeret besvarelsen på en måde, som fremstår klart i form af overskrifter/underoverskrifter, der dokumenterer opgavens hoved-og underpunkter.