Arbejdsopgaver til Charlie Chaplins "Moderne Tider"

I

Tid - sted - miljø

A

Gør rede for de sociale, økonomiske, politiske og teknologiske elementer, der definerer filmen historisk.

B

Nedenfor følger et antal grundsteder, der i forskellig forklædning oprtæder i filmen. Find konkrete eksempler på disse forskellige steder og gør rede for deres værdi, fx i forhold til begrebet frihed:
arbejdspladsen- institutionen- hjemmet- gaden-havnen-butikken- restauranten. 

Placer disse steder i forhold til modsætningsparret "by(kultur) - natur".

C

 • Giv en karakteristik af filmens samfundsbillede.
 • Giv en karakteristik af de forskellige sociale miljøer og de værdier, de bygger på.
 • Prøv at analysere samfundet v hj a Offentlighedsmodellens 4 (5) sfærer (intimssfæren, socialsfæren (arbejdspladsen), kultursfæren, den politiske sfære, samt ‘statsmagten’).

II

Handling - komposition

A

Filmen har i begyndelsen en parallelhandling. Gør rede for dens forløb.

B

Forklar hvornår de to handlinger knyttes sammen (et stikord er ‘mad’).

C

Hvorlænge holder den sammenknyttede handling ? Hvad afbrydes den af ?

D

Hvor sker der spring i kronologien ?

E

Analyser filmens åbningsscene. Og slutscenen. Hvilken udvikling ses ved en sammenstilling af de to scener ?

F

Nævn nogle parallelscener og analyser dem.

G

Hvor virker filmen ‘dynamisk’ (=handlingsmættet, fuld af action) og hvor ‘statisk’ (=stillestående, lyrisk, følelsesbeskrivende) ?

III

Personerne

A

Analyser den mandlige hovedperson (familierelationer, social status, påklædning, fysik, personlig udstråling, følelser)

B

Analyser den kvindelige hovedperson (familierelationer, social status, påklædning, fysik, personlig udstråling, følelser).

C

Hvorfor er parforholdet centralt i denne film ?

D

Hvorledes er kønsrolleforholdet mellem de to hovedpersoner ? Hvilken rolle spiller erotik (seksualitet) mellem dem ?

E

Lav en gruppering af de øvrige (bi)personer.Er bipersonerne typer eller individer ?

F

Hvorledes beskrives forholdet mellem hovedpersonerne og bipersonerne ?Hvor ses der fællesværdier som solidaritet, fællesskab, venskab o. lign ?

IV

Filmens sprog

A

Verbalt sprog:

 • Hvornår anvendes tekstskilte ?
 • Hvornår bruges mundtlig tale ?
 • Hvorledes vises samtaler ?

B

Kropssprog:

 • Giv en karakteristik af gestikulationen ?
 • Hvilken funktion har vold som udtryksform ?
 • Hvilken funktion har dansen / balletten som udtryksform ?

C

Billedsprog:

 • Hvornår har filmen en rolig (= lange, uklippede billedsekvenser) rytme?
 • Og hvornår en urolig rytme (korte sekvenser med hurtige klip) ?
 • Hvilket perspektiv (neutralt-frø-fugleperspektiv) bruges hvornår og hvorfor ?
 • Hvilken distancering (total, halvnær, nær, supernær) bruges hvornår og hvorfor ?
 • synsvinklen er normalt den udenforstående, objektive fortællers. Hvor ses der brud på dette ?
 • Hvilke særlige filmiske virkemidler ses hvornår og med hvilken betydning (zooming-styrtende billeder - perspektiv- og synsvinkelopløsning, speciel klippeteknik mv. ) ?
 • Gør rede for symbolske / billedmæssige virkemidler i filmen (fx indlednings - scenen , kniven i den kvindelige hovedperons mund, rulleskøjteløbet i stormagasinet).

D

 • Lyd:Hvornår bruges og med hvilken virkning :underlægningsmusikken ?real lyd (tale, sang) ?øvrige lydeffekter ?

V

Filmens komik

A

Man skelner mellem to grundtyper inden for komik: a) Verbalkomik (fx stand-up komikere) og b) Situationskomik (fx klovnen i cirkus eller Gøg og Gokke). Hvilken af de to er dominerende - og hvorfor det ?Analysér nogle af de store komiske sitioner mht komiske virkemidler.

VI

Hvad er filmens overvejende temaer ?

Giv en karakteristik af filmens ideologi / holdning.

VII

Giv en vurdering af filmens kvalitet (inkl begrundelser).